-A A +A

ҚР ӘМ ССО Жарғысы

Қазақстан Республикасы

Әділет министрінің

2012 жылғы «15» маусымдағы

№ 228 бұйрығымен бекітілген

 

Өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы

Әділет министрінің

2016 ж. «21» сәуірдегі

№ 169 бұйрығымен

 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ»

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ

ЖАРҒЫСЫ

 

1. Жалпы ережелер

 

1. «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Орталық) мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанында қылмыстық, азаматтық істер және әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша сот сараптамасын жүргізу, сонымен қатар ғылыми зерттеулер мен сот сараптамасын ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету, сондай-ақ сот-сараптама қызметін сот сараптамасының мемлекеттік емес секторымен үйлестіру функцияларын жүзеге асыру үшін құрылған заңды тұлға мәртебесіне ие коммерциялық емес ұйым болып табылады.

2. Мемлекеттік мекеменің түрі: Республикалық.

3. «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы» мемлекеттік мекемесі «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы» мемлекеттік мекемесін құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 11 тамыздағы       № 1245 қаулысына сәйкес құрылған.

4. Орталыққа қатысты мемлекеттік басқарудың уәкілетті органы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі (бұдан әрі – Уәкілетті орган) болып табылады.

5. Орталықтың мемлекеттік тілдегі толық атауы: «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы» мемлекеттік мекемесі.

Орталықтың орыс тіліндегі толық атауы: Государственное учреждение «Центр судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан».

6. Мемлекеттік мекеменің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индексі 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі 8 үй, 13 кіреберіс.

 

2. Орталықтың құқықтық мәртебесі

 

7. Орталық мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болады.

8. Орталықтың дербес балансы, банктерде шоты, өзінің атауы мемлекеттік тілде көрсетілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген мөрі, бланкілері болады.

9. Орталық басқа заңды тұлғаны құра алмайды, сондай-ақ оның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды.

10. Орталықтың филиалдар түріндегі аумақтық бөлімшелері бар. Орталық құрылымы жағынан Басқару аппараты мен аумақтық бөлімшелерден тұрады.

11. Орталық өзінің міндеттері бойынша өзінің иелігіндегі қаржымен жауап береді.

12. Орталықтың азаматтық-құқықтық мәмілелері оларды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде міндетті түрде тіркеуден өткізген соң күшіне енеді.

 

3. Орталық қызметінің мәні

 

13. Орталық өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қылмыстық іс жүргізу кодексіне, Азаматтық іс жүргізу кодексіне, «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексіне, «Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама қызметі туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

14. Орталықтың сот-сараптама қызметінің міндеті арнаулы ғылыми білімнің құралдарымен қылмыстық, азаматтық істер бойынша, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету болып табылады.

15. Қолданыстағы заңнамаға және жүктелген міндеттеріне сәйкес Орталық келесі функцияларды:

қылмыстық, азаматтық істер және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша сот сараптамасын жүргізуді;

ғылыми зерттеулер мен сот сараптамасын ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді;

сот сараптамасын оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді;

Орталықтың сот-сараптама қызметін сот сараптамасының мемлекеттік емес секторымен үйлестіруді жүзеге асырады.

16. Орталық қызметінің түрлері:

1) қылмыстық, азаматтық, әкімшілік сот ісін жүргізу саласында, сондай-ақ алдын-ала тергеу және анықтау шеңберінде сот сараптамаларын ұйымдастыру және жүргізу;

2) сот сараптамасы зерттеулерінің әдістемелерін әзірлеу, байқаудан өткізу және енгізу;

3) сот сараптамаларын тағайындау мен жүргізудің іс жүргізушілік, ғылыми, әдістемелік және ұйымдастырушылық мәселелерін әзірлеу және олардың нәтижелерін бағалау;

4) ғылыми-кадрлық әлеуетті қалыптастыру;

5) сот сараптамаларын жүргізу саласында қазіргі заманғы әдістер мен технологияларды қолдану мәселелері бойынша ақпараттық қамтамасыз ету;

6) сарапшылық кадрларды іріктеу, кәсіби даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру, оларға сот сарапшысы біліктілігін беру;

7) сарапшылық қорытындыларды ішкі және сыртқы рецензиялау;

8) Уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте сот сарапшыларын аттестаттау;

9) сот сараптамасы саласындағы халықаралық ынтымақтастық және халықаралық қызмет;

10) сот сараптамасын дайындау, тағайындау мәселелері бойынша құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен және судьялармен оқу-әдістемелік жұмыс жүргізу;

11) заңды және жеке тұлғалардың өтініштері бойынша сот сараптамасының ғылыми құралдары мен әдістерін пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған мамандандырылған зерттеулерді келісім негізінде жүргізу;

12) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі бекіткен бағдарламаларға кірмейтін ғылыми және ғылыми-әдістемелік зерттеулерді жүргізу;

17. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің өзге де түрлері.

 

4. Орталық қызметін басқару

 

18. Орталықты жалпы басқаруды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған Уәкілетті орган жүзеге асырады.

19. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте келесі функцияларды жүзеге асырады:

1) Орталықтың атына мүлік бекітіп береді;

2) Орталықты қаржыландырудың дербес жоспарын бекітеді;

3) Орталықтың мүліктерінің сақталуына бақылау жүргізуді жүзеге асырады;

4) Орталықтың Жарғысын, оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді;

5) Орталықтың құрылымын, оны қалыптастыру тәртібін және басқару органдары құзыретінің мерзімін, Орталықтың шешімдерді қабылдау тәртібін айқындайды;

6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген қызметкерлердің штат саны лимиттері шегінде Орталықтың штаттық құрылымы мен штаттық санын бекітеді;

7) Қазақстан Республикасының Әділет министрі Орталық Директорының ұсынуымен оның орынбасарын (орынбасарларын) қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

8) жылдық қаржылық есептілікті бекітеді;

9) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға Орталыққа берілген немесе оның жеке шаруашылық қызметін жүргізу нәтижесінде иемденген мүліктерін алуына немесе қайта бөлуіне келісімін береді;

10) Орталықтың филилалдар мен өкілдіктер құруына, қайта құруына және жоюына келісім береді;

11) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімімен Орталықты қайта құруды және жоюды жүзеге асырады;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

20. Қазақстан Республикасының Әділет министрі Орталық Директорын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

21. Орталық Директоры Орталықтың жұмысын ұйымдастырады және оның жұмысына басшылық етеді, Уәкілетті органға тікелей бағынады.

22. Орталық Директоры дара басшылық принципі бойынша әрекет етеді және Орталық қызметінің мәселелерін Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыда айқындалған өзінің құзіретіне сәйкес дербес шешеді.

23. Орталық қызметін жүзеге асыру барысында Директор Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өндірістік қызметті жүзеге асыруға, көтермелеудің кез келген түрін қолдануға және тәртіптік жазаға тартуға, кадрларды таңдау мен орналастыруға байланысты барлық мәселелерді дербес регламенттейді;

2) өз құзыреті шегінде Орталық қызметінің негізгі бағыттарын орындауды қамтамасыз ететін Қағидаларды, Ережелерді және Нұсқаулықтарды әзірлейді;

3) Орталық филилалдары туралы Қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

4) өз құзыреті шегінде мүліктер мен қаржы қаражаттарына иелік етеді;

5) өз міндеттері бойынша өз иелігіндегі ақшалай қаражаттармен жауап береді;

6) өз атынан мәмілелер жасайды, сотта талапкер және жауапкер болады;

7) авторлық құқықтарды, технологияларды және басқа да ақпараттарды иелену және пайдалану құқығына ие болады;

8) Орталықта жүргізілген жұмыстар туралы мониторинг жүргізеді;

9) Уәкілетті органға өз қызметі туралы есеп ұсынады;

10) Қазақстан Республикасының сот-сараптама қызметі мәселелері жөніндегі заңнамасына, сондай-ақ Орталық қызметін реттейтін Ережелерге, Бұйрықтарға және өзге де актілерге сәйкес Орталық қызметкерлерін іріктеу, дайындау және біліктілігін көтеруді жүзеге асырады;

11) сенім хатсыз Орталық атынан әрекет етеді;

12) мемлекеттік органдарда, өзге де ұйымдарда Орталық мүддесін білдіреді;

13) сенім хаттарын береді;

14) Орталықтың іс сапарлар, тағылымдамалар, қызметкерлерді қазақстандық және шетелдік оқу орталықтарында оқыту және қызметкерлердің біліктілігін көтерудің өзге де түрлері бойынша тәртіптері мен жоспарларын бекітеді;

15) банкілік шоттарды ашады;

16) барлық қызметкерлерге міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

17) Уәкілетті орган тағайындайтын қызметкерлерден бөлек Орталық қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;

18) өз орынбасарының (орынбасарларының), Орталықтың аумақтық бөлімшелері және қызметтерінің басшылары мен басшылары орынбасарларының, қызметкерлерінің міндеттері мен уәкілеттік аясын айқындайды;

19) Уәкілетті органмен келісе отырып Орталықтың филиалдары мен өкілдіктерін құру, қайта құру мен жою туралы шешім қабылдайды және бұйрық шығарады;

20) құқық қорғау органдары мен соттарды арнаулы білімдермен дер кезінде қамтамасыз ету мақсатында аумақтық бөлімшенің қызмет көрсету аймағы шегінде, орналасқан орнын анықтай отырып филиал сарапшысының орын ауыстыруы туралы шешім қабылдайды және бұйрық шығарады;

21) Сот сараптамасы мөлшерін (сарапшы жүктемесін) бір сот сарапшысына біркелкі бөлуді қамтамасыз ету мақсатында филиалдар сарапшыларының Қазақстан Республикасы аумағында орын ауыстыруы туралы шешім қабылдайды және бұйрық шығарады;

22) құқық қорғау органдарымен өзара әрекеттесудің тиімділігін көтеру мақсатында аумақтық бөлімшелерді көшіру туралы шешім қабылдайды және бұйрық шығарады;

23) Қазақстан Республикасының заңнамасы, осы Жарғы және Уәкілетті орган жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

24. Орталықтың қолданыстағы заңнамамен және осы Жарғымен тыйым салынған қызметті жүзеге асыруына бағытталған Орталық Директорының әрекеті еңбек міндеттерін бұзу болып саналады және тәртіптік шаралар мен материалдық жауапкершілік қолдануға әкеп соғады.

 

5. Орталықтың мүлкі

 

25. Орталықтың мүлкін, құны оның балансында көрсетілген заңды тұлғаның активтері құрайды. Орталықтың мүлкі:

1) меншік иесінің оған берген мүліктері есебінен;

2) өз қызметінің нәтижесінде сатып алған (ақшалай пайданы қоса алғанда) мүліктерден;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де көздерден құралады.

26. Орталық өзіне бекітіліп берілген мүліктерді және оған смета бойынша бөлінген қаржы есебінен сатып алынған мүліктерді иелігінен шығаруға немесе басқа да жолдармен иелік етуге құқы жоқ.

27. Орталық қызметі Республикалық бюджет есебінен қаржыландырылады.

28. Орталық бухгалтерлік есепті жүргізеді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептілікті ұсынады.

29. Орталықтың қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізу мен ревизия жасауды Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Уәкілетті орган жүзеге асырады.

6. Орталықтың жұмыс тәртібі

 

30. Орталықтың жұмыс тәртібі Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының нормаларына сәйкес белгіленеді.

 

7. Орталықты қайта құру және тарату шарттары

 

31. Жарғыға өзгерістер мен толықтыруларды Директордың ұсынымы бойынша Уәкілетті орган енгізеді.

32. Орталық Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеледі.

33. Орталықтың қызметін тоқтату қайта құру және тарату нысанында жүзеге асырылады. Орталықты қайта құрған кезде оның құқықтары заңды мирасқорға ауысады.

34. Орталықты қайта құру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша жүргізіледі.

 

8. Орталық филиалдары мен өкілдіктері туралы мәліметтер

 

35. Орталықтың Қазақстан Республикасының заңнамасына және Орталық Директоры бекіткен Ережелерге сәйкес әрекет ететін филиалдар құқығындағы аумақтық бөлімшелері бар.

36. Аумақтық бөлімшелерді аумақтық бөлімшелердің Директоры (бастығы) басқарады.

37. Аумақтық бөлімшелердің Директоры (бастығы) аумақтық бөлімшенің жұмысын ұйымдастырады және тікелей Орталық Директорына бағынады.

38. Аумақтық бөлімшелердің Директорын (бастығын) Орталық Директоры Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

39. Орталықтың аумақтық бөлімшелеріне: «Сот сараптамасының ғылыми-зерттеу институты» (Астана қ.); «Орталық Сот сараптамасы институты» (Астана қ.); «Есірткінің сот сараптамасы институты» (Алматы қ.); сот сараптамасы институттары; өңірлік ғылыми-өндірістік сот-сараптамасы зертханасы кіреді.

40. Сот сараптамасы институттарына Орталықтың келесі аумақтық бөлімшелері жатады:

«Алматы қаласы бойынша Сот сараптамасы институты» (Алматы қ.);

«Қарағанды облысы бойынша Сот сараптамасы институты» (Қарағанды қ.);

«Ақтөбе облысы бойынша Сот сараптамасы институты» (Ақтөбе қ.);

  • ғыс Қазақстан облысы бойынша Сот сараптамасы институты» (Өскемен қ.);

«Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Сот сараптамасы институты» (Шымкент қ.);

«Ақмола облысы бойынша Сот сараптамасы институты» (Көкшетау қ.);

«Атырау облысы бойынша Сот сараптамасы институты» (Атырау қ.);

«Жамбыл облысы бойынша Сот сараптамасы институты» (Тараз қ.);

«Батыс Қазақстан облысы бойынша Сот сараптамасы институты» (Орал қ.);

«Қостанай облысы бойынша Сот сараптамасы институты»      (Қостанай қ.);

«Қызылорда облысы бойынша Сот сараптамасы институты» (Қызылорда қ.);

«Маңғыстау облысы бойынша Сот сараптамасы институты» (Ақтау қ.);

«Павлодар облысы бойынша Сот сараптамасы институты»      (Павлодар қ.);

«Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Сот сараптамасы институты» (Петропавл қ.);

«Алматы облысы бойынша Сот сараптамасы институты»  (Талдықорған қ.);

41. Өңірлік ғылыми-өндірістік сот сараптамасы зертханасына:

Шығыс Қазақстан өңірлік ғылыми-өндірістік сот сараптамасы зертханасы (Семей қ.) жатады.